Afectacions als allotjaments turístics

Instrucció del Ministeri de Sanitat que afecta als allotjaments turístics

 

Us informem que el BOE número 81 d’avui, s’ha publicat la Instrucció de 23 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, per la qual s’estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L’últim paràgraf del punt 2 d’aquesta instrucció, deixa molt clar que la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, dictada a l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, en cap cas impedeix que les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes puguin habilitar espais per ús sanitari als locals compresos a l’àmbit d’aplicació d’aquest Ordre (hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars), inclosos els Paradors de Turisme d’Espanya, que reuneixin les condicions necessàries per prestar atenció sanitària, ja sigui en règim de consulta o d’hospitalització. Això permetrà que aquests locals, situats a les rodalies dels centres hospitalaris, puguin ser utilitzats per ús sanitari.

La vigència d’aquesta instrucció és a partir de la seva publicació al BOE (avui 24 de març) i mantindrà la seva eficàcia durant tot el que duri l’estat d’alarma.

Ordre de tancament al públic dels establiments d'allotjament turístic

 

Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, d’acord amb l’article 10.6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Suspensió d’obertura d’establiments d’allotjament turístic

Aquesta suspensió afecta a hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, ubicats en qualsevol part del territori nacional, excepte aquelles activitats d’allotjament turístic que tinguin per objecte la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment en aquests establiments.

Com s’ha d’executar la mesura?

De forma escalonada, quan ja no tinguin clients que atendre, i en qualsevol cas, en un període de set dies des de la seva entrada en vigor, això és, el dia 27 de març de 2020, i romandrà vigent mentre duri l’estat d’alarma o les pròrrogues que puguin acordar-se.

L’ordre preveu que les autoritats competents de cada comunitat autònoma dictin les resolucions, disposicions i instruccions que resultin necessàries per a l’execució d’aquesta mesura; així mateix, el Ministeri de Sanitat també podrà dictar ordres, resolucions, disposicions i instrucció per a la seva aplicació.

Excepcions

Es permetrà que els establiments turístics romanguin oberts si acullen clients allotjats de forma estable o de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures, en els seus propis espais on resideixin, per poder dur a terme les activitats de primera necessitat en els termes que estableix el Reial Decret 463/2020. No obstant, aquests establiments no podran admetre nous clients mentre que l’ordre de suspensió romangui en vigor.

Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE, la qual cosa significa que des d’ahir 19 de març de 2020.

Comunicació als clients que tenen reserva (segons Tourism&Law)

Davant d’aquesta situació, els establiments d’allotjament turístic hauran de comunicar la suspensió de forma immediata als clients amb els que tinguin reserves, directament o a través dels seus touroperadors, centrals de reserves o agències de viatges, per a procedir a la cancel·lació de les reserves afectades pel període de l’estat d’alarma o de les seves pròrrogues. Com a alternativa al reemborsament, l’establiment podrà oferir canvi de dates, o bons a bescanviar per altres reserves, els quals hauran de ser acceptats expressament pel client.

Igualment, els clients que estiguin allotjats amb dates de sortida que s’allarguin més enllà dels set dies, previstos a l’ordre ministerial, seran informats de la mesura amb l’obligació d’abandonar l’establiment abans de que expiri el termini que especifica la norma, contactant directament amb els clients, o amb els seus touroperadors, en funció del tipus de reserva.

Atès que es tracta d’una mesura governativa imposada per una autoritat competent, que té com a objecte eliminar riscos de contagi per coronavirus COVID-19, l’establiment d’allotjament turístic que procedeixi el tancament no haurà d’assumir ni reubicacions, ni danys ni perjudicis, que puguin ocasionar-se al client com a conseqüència de la cancel·lació de la reserva, o la reducció de l’estada, al tractar-se d’una circumstància extraordinària, imprevisible i inevitable, i per tant ser una situació de forma major que s’exonera de qualsevol responsabilitat de caràcter contractual.

 

Resum

 

Es declara la suspensió de l’obertura d’establiments d’allotjament turístic (hotels, càmpings, cases de turisme rural) de qualsevol lloc del territori espanyol, en virtut de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aquesta ordre:

- Declara  la suspensió de l’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, d’acord amb l’article 10.6 del Real Decreto 463/2020, que declara l’estat d’alarma.

- Declara la suspensió de l’obertura d’establiments d’allotjament turístic (hotels, càmpings, cases de turisme rural) de qualsevol lloc del territori espanyol.

- Amb caràcter excepcional es poden mantenir la prestació de serveis de vigilància, seguretat  i  manteniment.

- El tancament es produirà quan l’establiment no disposi de clients i com a màxim en el termini de set dies.

- Excepció: s’autoritza l’obertura d’aquells establiments que tinguin hostes de llarga durada.

- L’ordre té efectes des del 18 de març.