Ajuts i avals per a autònoms i empreses

ORDRE TSF/64/2021, de 15 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

 

Accediu al text complet de l'ordre.


 

 

Mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolar

El Govern destinarà 20 milions d’euros a ajuts pel sector de les extraescolars i del lleure educatiu per tal que puguin fer front a les dificultats greus que està patint el sector. Ho farà a través d’un Decret llei de mesures extraordinàries aprovat avui.

Es tracta d’una prestació econòmica de pagament únic destinada a les empreses, treballadors autònoms i entitats que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector.

El Decret estableix aquestes tres modalitats diferents de l’ajut:

  • Modalitat per a les activitats específicament de lleure educatiu: es destinaran 1.500 euros per a entitats, empreses i treballadors autònoms que realitzen activitats de lleure educatiu d’esplais diaris de dilluns a divendres i d’esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana.
  • Modalitat per a les activitats extraescolars: 3.500 euros per a professionals autònoms, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars. En aquesta modalitat s’hi inclouen, per una banda, les activitats que es fan als centres educatius i, per l’altra, la resta de formació no reglada (de reforç, d’idiomes en escoles privades, de música i dansa, de pintura, de robòtica, etc., i totes aquelles que no depenguin de les federacions esportives).
  • Modalitat per a les instal·lacions juvenils: 5.000 euros per a entitats privades titulars o gestores d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.

Mesures per garantir la seguretat de la comunitat educativa

El Decret llei també regula tres mesures més adreçades a garantir la seguretat de la comunitat educativa. Són la comunicació de dades personals, l’obligació del compliment de les normes sanitàries i el fet de garantir per llei el servei de menjador en cas de confinament a través de menús per emportar.

 

Línia d'ajuts per a autònoms

S’ha publicat al DOGC el Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

D’aquest Decret Llei se’n destaca el següent:

Mesures per a les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses:

• Objecte de l’ajut: Prestació econòmica per un import fix de 2.000 euros, amb la finalitat d’afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, afectades per la pandèmia de la COVID-19.

• Quin se’n pot beneficiar:

Autònoms donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l’ajut si la suma de treballadors autònoms i persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior.

Autònoms donats d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l’ajut si la suma de treballadors autònoms i persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior.

Autònoms de les dues modalitats anteriors que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a 3, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior. No poden sol·licitar l’ajut, si la suma de treballadors autònoms i persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior.

Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o amb una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis. No poden sol·licitar l’ajut si la suma de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior.

• Quins són els requisits:

Domicili fiscal en un municipi de Catalunya

Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera interrompuda.

La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en el cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

El rendiment net de l’activitat dels 3 primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

El termini ha començat a les 9:00 hores del 9 de novembre de 2020 i acabarà a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària, i es podrà tramitar des d'aquesta pàgina.

 

El Govern aprova mesures urgents per donar suport als sectors més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia

S’habiliten subvencions per a autònoms i pimes dels àmbits de la restauració i d’estètica i bellesa que vegin reduïda la seva facturació pel tancament d’activitats.

S’activa una línia de préstecs a través d’Avalis de Catalunya i l’ICF dotada amb 20 milions per impulsar la reactivació de restaurants i petits comerços.

 

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes.

 

L'objecte de l'ajut és el manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma.

El compromís, entre d'altres, dels beneficiaris de l'ajut és mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l'atorgament de l'ajut.

Les entitats beneficiàries dels ajuts són les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal; i, si escau, el centre de treball a Catalunya, que ocupin fins a 10 persones treballadores, que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma.

Els ajuts estan cofinançats en un 50% pel Programa Operatiu Regional del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020.
 
Pressupost:  5 MEUR      |    Data límit: 30/09/2020

Més informació.

 

NOVA LÍNIA DE SUBVENCIONS per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

 

ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic.

La finalitat és compensar l’evident pèrdua del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són:

- Guies de turisme de Catalunya habilitats
- Titulars d’allotjaments turístics: hotels, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural
- Explotadors d’habitatges d’ús turístic
- Agències de viatge
- Establiments i activitats d’interès turístic: congressos i turisme de reunions; rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions; senderisme; cicloturisme; enoturisme; ecoturisme; activitats aquàtiques i nàutiques; activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

En queden exclosos:

- Establiments de restauració
- Allotjaments juvenils
- Propietaris d’habitatges d’ús turístic
- Recintes i àrees d’acollida per a autocaravanes
- Refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya (RTC)
- Consultors i les empreses d’assessoria turística
- Empreses de publicitat
- Acadèmies d’idioma, centres de formació, organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l’estranger, o activitats de traducció o interpretació
- Centres recreatius, de joc, oci i espectacles
- Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat
- Organitzadors d’esdeveniments privats no turístics
- Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis)
- Col·lectius, associacions i gremis

Requisits:

- Establiments d’allotjament turístic és que han d’estar inscrits al RTC. Així mateix es considerarà que el titular de l’establiment és la persona que consta inscrita. En el cas que la persona sol·licitant no sigui la mateixa, haurà d’acreditar que és la persona titular de la llicència o habilitació municipal.
- En el cas dels explotadors d’habitatges d’ús turístic, han d’estat donats d’alta, en algun dels següents epígrafs de l’IAE: 685, corresponent a “allotjaments turístics extrahotelers”, 686, “explotació d’apartaments privats a través d’agència o empresa organitzada”, o 861.1 “lloguer d’habitatges”.
- En el cas dels autònoms haurà d’estar donats d’alta en el RETA en el moment de la declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020).

La quantia dels ajuts és la següent:

- Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500 €
- Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 5.000 €
- Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000 €

Es tindrà en compte la mitjana de treballadors que han tingut el 2019. En el cas d’empreses que hagin iniciat l’activitat el 2020, es tindrà en compte la mitjana de treballadors des de l’inici fins al 14 de març, data de declaració de l’estat d’alarma.

El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de 6 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

El pagament s’abonarà amb un sol a partir del moment que es resolgui la concessió de la subvenció.

Obertura de sol·licituds en breu.

 

Ajuts per a microempreses, autònoms i projectes singulars de reactivació socioeconòmica

 

El DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, en concret el seu Capívol V recull una línia que pot ser d'interès per al sector turístic.

Capítol V
Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l'economia social

Article 26

Objecte de la mesura i línies

26.1 Aquesta mesura té per objecte l'impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l'objectiu del manteniment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, els treballadors autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia social.

26.2 S'estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipologia d'empresa objecte de l'ajut:

a) Línia 1. Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors, i que s'han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.
b) Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l'economia social.

Article 27

Objecte i finalitat de les línies d'ajut

27.1 L'objecte de la línia 1 és l'impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada, amb l'objectiu del manteniment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat dels treballadors en microempreses i per part de treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors, i que s'han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

La línia 1 s'articula mitjançant una subvenció per portar a terme aquests projectes, adreçada a les entitats que representen les microempreses i els treballadors autònoms, amb la finalitat que aquestes puguin adaptar la prestació dels seus serveis a la nova realitat, atès que el seu model de negoci actual comporta relació presencial en la prestació de les seves activitats.

27.2 La línia 2 té per objecte reactivar econòmicament les empreses d'economia social, mitjançant processos d'intercooperació, i a través d'actuacions estratègiques i/o d'altres de complementàries, per tal d'aportar a aquestes empreses eines i solucions davant la situació actual de pandèmia i postpandèmia, i per poder afrontar illor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de forma que es reforci la viabilitat de les empreses, la competitivitat de l'economia social i el manteniment i la dinamització de l'ocupació.

27.3 Als efectes previstos en els apartats anteriors, se n'ha de publicar una convocatòria extraordinària.

Article 28

Entitats beneficiàries

28.1 Són beneficiàries de la línia 1 les entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació sectorial, que acreditin que representen les microempreses i els treballadors autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis d'adhesió.
Per a la formació associada, aquestes entitats han d'estar inscrites en el Registre de centres de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en l'àrea professional objecte de la formació. En cas contrari, s'han d'agrupar amb una o més entitats de formació que compleixin els requisits anteriors i que no hagin reduït la seva plantilla des de la declaració de l'estat d'alarma.

28.2 Poden ser beneficiàries de la línia 2 les empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

Article 29
Actuacions subvencionables i import de l'ajut

29.1 Respecte a la línia 1, són subvencionables els projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç, l'hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació associada per al desenvolupament d'aquests projectes en les microempreses.

29.2 Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d'ajut són els següents:

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A)

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica aquells nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball. La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons l'últim balanç.

b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B)

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals aquells nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball. La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 2.000.000 euros anuals, segons l'últim balanç.

c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C)

Es consideren projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social aquells nous projectes singulars de creixement o d'intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l'economia social. La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 euros anuals, segons l'últim balanç.

29.3 Són prioritaris els projectes que aprofundeixin en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes als consumidors de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de l'àmbit cultural i la generació de propostes industrials de producció de béns i serveis per la lluita contra la COVID-19.

Article 30

Import de l'ajut i despeses subvencionables

30.1 Respecte a la línia 1, la quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 60.000 euros, desglossada en els conceptes següents:

a) Un màxim de 30.000,00 euros per a la definició, disseny, execució i seguiment del projecte.

b) Un màxim de 30.000,00 euros per a l'execució de la formació pel desenvolupament dels projectes, en funció de les persones destinatàries previstes en sol·licitud, multiplicat per la durada i el mòdul econòmic.

30.2 En relació amb la línia 2, l'import màxim de l'ajut a atorgar correspon a les despeses en les quals puguin incórrer les entitats que participen en el projecte singular de reactivació socioeconòmica respecte de les actuacions indicades a l'article anterior, amb el límit de 50.000, 160.000 i 400.000, segons es tracti de l'eix A, B o C, respectivament.

30.3 Es consideren despeses subvencionables a la línia 2:

a) Les despeses per elaborar l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte.

b) Les remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte, i/o que acompleixi tasques en la seva elaboració, execució, desenvolupament o seguiment. El personal pot ser contractat directament per l'entitat.
Les empreses o entitats beneficiaries poden imputar, com a despeses de personal, un màxim de 32.000 euros
per treballador o soci treballador.

Les despeses de desplaçaments de les persones contractades per l'empresa o l'entitat estan subjectes als límits i condicions que estableix l'article 9 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost de la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, o les seves posteriors modificacions i revisions. Els límits són els següents:

a) El 100% de la despesa quan s'utilitzi el transport públic.

b) 0,19 euros per quilòmetre en cas que s'utilitzi el vehicle propi i les despeses de peatge i aparcament que siguin necessaris.

c) Les despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte.

d) Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis, productes, obertura a nous clients i mercats.

e) Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació d'eines, dissenys i recursos web.

f) Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte.

g) Les despeses de formació i organització de tallers, actes i sessions.

h) Primes d'assegurances vinculades a la realització de les actuacions.

i) L'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats beneficiàries han de declarar la situació en què estan respecte d'aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a un règim de prorrata general o especial, només es pot imputar el percentatge que legalment els correspon.

j) Les despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l'import total del projecte. Les despeses d'amortització dels béns necessaris per dur a terme el projecte es poden incloure dins d'aquestes despeses indirectes.

k) Les despeses de l'informe de l'auditor relatiu a la justificació de la subvenció atorgada.

l) Les despeses d'inversió, que en aplicació del criteri d'importància relativa són comptabilitzades com a despeses. Per a aquests casos, l'informe de l'auditor s'ha de pronunciar sobre si les inversions s'han comptabilitzat en un compte de despesa.

m) Altres despeses que responguin de manera inequívoca a les necessitats del projecte, sempre que l'entitat les hagi inclòs al pressupost i estiguin degudament acreditades.

Article 31

Pagament i compatibilitat

31.1 Es concedirà una bestreta del 90% de l'import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució d'atorgament, sense necessitat d'aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% restant de la subvenció es pagarà un cop l'entitat hagi justificat degudament l'execució de l'actuació.

31.2 Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi els costos laborals de cada treballador o treballadora.

Article 32

Sol·licituds, gestió i procediment de la concessió.

32.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i la seva justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), en el cercador de Tràmits gencat

32.2 La gestió de les subvencions de la línia 1 regulada en aquest capítol V correspon al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i la gestió de les subvencions de la línia 2, correspon a la Direcció General d'Economia Social, el tercer sector i les cooperatives.

32.3 El procediment de concessió de les subvencions regulades a la línia 1 és el de concurrència no competitiva.

32.4 El procediment de concessió de les subvencions de la línia 2 és el de concurrència competitiva. Els criteris de valoració de les sol·licituds es regularan en la resolució de convocatòria.

32.5 El termini per dictar la resolució de les subvencions de la línia 1 i 2 serà de tres mesos a partir de l'endemà del dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les entitats beneficiàries podran entendre desestimada la subvenció per silenci administratiu, sense perjudici del deure de resoldre de les administracions públiques.

Article 33

Seguiment i justificació de les despeses
 
33.1 El termini per presentar la justificació de la línia 1 serà com a màxim de dos mesos, a partir de l'endemà de finalitzar l'execució. L'òrgan competent establirà mitjançant una instrucció els mecanismes de seguiment i control que permetin comprovar l'execució correcta de les actuacions per les quals es concedeix l'ajut.

33.2 Respecte a la línia 2, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'establir els mecanismes de seguiment i control que permetin comprovar la realització de les diferents accions del projecte i el manteniment dels llocs de treball pels quals s'ha rebut l'ajut econòmic, sense perjudici de les accions de control complementàries que es decideixi dur a terme per al seguiment correcte de la mesura implementada.

33.3 La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es determinarà en la convocatòria corresponent, d'acord amb la normativa en matèria de subvencions.

33.4 El termini i la documentació a presentar per justificar les subvencions s'establirà a les convocatòries corresponents.

Article 34

Aplicació pressupostària i finançament

34.1 L'import màxim corresponent a aquesta mesura és de 6.300.000,00 euros. L'import corresponent a l'atorgament dels ajuts econòmics per a la línia 1 és de 2.400.000,00 euros i per a la línia 2 és de 3.900.000,00 euros.

34.2 L'import corresponent a l'atorgament de les subvencions de la línia 1 és de 2.400.000,00 d'euros i es finançarà mitjançant transferència de crèdit que efectuarà el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

34.3 L'import corresponent a l'atorgament de les subvencions de la línia 2 es de 3.900.000,00 euros i s'imputarà a la partida pressupostaria BE15 D/470000190/3311/0000.

34.4 Atès que el termini d'execució abastarà dos anys, 2020 i 2021, l'efectivitat del ajuts als que es refereix el present capítol resta sotmesa a la tramitació i posterior aprovació del corresponent

34.5 En el cas que no s'exhaureixi el crèdit corresponent a la línia 2, es podrà incrementar la dotació corresponent a la línia 1.

El tràmit per a sol·licitar aquest ajut encara no està obert.


 

Ajuts per a autònoms

Els treballadors i treballadores autònomes perjudicades per les conseqüències econòmiques de la COVID19 poden sol·licitar els ajuts de fins a 2.000€ fins el 5 de maig.

Més informació.


 

Ajuts per a PIMES del comerç, artesania i moda

 

Actualització 12-05-2020: Tancat el programa d’incentius CCAM 2020 per a la Reactivació de l’empresa artesana per exhauriment de pressupost.

El 29/04/2020 s'han publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats de l'àmbit del comerç, dels serveis, de l'artesania i de la moda per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

Bases reguladores:

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19.

Accés al DOGC

Convocatòries per al sector COMERÇ

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880)

Accés al DOGC

Les subvencions tenen les línies següents:

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
3. Programa de reactivació del comerç.
4. Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Convocatòria per al sector MODA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503881).

Accés al DOGC

5. Programa per a la reactivació de la moda catalana.

Convocatòria ARTESANIA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503882).

Accés al DOGC

6. Programa per a la reactivació de l’empresa artesana.
7. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania


 

El Govern activa una línia d'ajuts directes de dos milions d'euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19

 

És una línia d'ajuts  destinats a professionals i microempreses del sector turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada pel COVID-19, per a reprendre l'activitat un cop passat l'estat d'alarma.

Són compatibles amb els ajuts d'autònoms, i són compatibles amb qualsevol altre ajut, sempre i quan es mantingui l'activitat durant al menys 1 any.

A qui va destinada la subvenció?

    Establiments d'allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de turisme rural
    Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, Destination managers companyies, Organitzadors professionals de congressos, i explotadors d'habitatges d'ús turístic
    Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori
    Guies de turisme habilitats

Cal destacar que:

- S'hi poden acollir guies autònoms que només treballin per la seva empresa sempre que siguin guies habilitats, és a dir, si tenen número de RETA com autònoms i si són empresa amb el NIF de l’empresa.

- No s'hi poden acollir guies de muntanya que no estiguin al Registre Turístic de Catalunya però que en canvi sí que estiguin donats d'alta al registre d'Entitats Esportives de la Generalitat. Amb tot, si tenen una empresa podrien sol·licitar l'ajut com a empresa d’activitats turístiques a la natura.

- Les empreses de guiatges que no tinguin local, treballadors ni hagin comprat material recentment, poden justificar subministraments, telèfon, internet, assegurances, publicitat, promoció, tickets de desplaçament... totes aquelles despeses corrents que són les que es consumeixen dintre de l’any.

A qui NO va destinada la subvenció?

    Aquesta línia d'ajuts exclou expressament els establiments de restauració i allotjaments juvenils.

RESUM dels requisits que cal complir per accedir als ajuts

    Fins a 5 treballadors/es (fixes o discontinus) abans de l'inici de la crisi del Covid-19
    Facturació màxima de 500.000€ en el darrer exercici
    Desenvolupar l'activitat i tenir seu fiscal a Catalunya
    Havien d'estar inscrits al Registre Turístic de Catalunya (si escau) abans del 15 de març de 2019
    Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social
    Autònoms
        Havien d'estar donats d'alta almenys des de fa un any
        Els ajuts no inclouen les persones treballadores autònomes que treballen per una única empresa
    Explotadors d'habitatges d'ús turístic:
        Havien d'estar donats d'alta a l'IAE (685 “allotjaments turístics extra hotelers”; o 686, “explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada”; o al 861.1 “lloguer d'habitatges”
        Els HUTS que gestionen han de disposar de la corresponent llicència municipal

Sol·licitar l'ajut - SUSPESA la presentació de noves sol·licituds de subvencions per a professionals del sector turístic afectats econòmicament pel COVID-19

Guia d'ajut per sol·licitar la subvenció.


 

El Govern destina 600.000 euros a ajuts a entitats del tercer sector ambiental afectades per la COVID-19

 

La mesura pretén donar suport a les entitats més afectades per la paralització de l’activitat derivada de l’emergència sanitària, amb subvencions que oscil·laran entre els 3.000 i 25.000 euros per entitat
El confinament per la pandèmia ha coincidit amb els mesos en què habitualment les entitats organitzen més accions d’educació ambiental, i seguiment i conservació d’espècies

El Govern, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha activat avui una nova línia d’ajuts, en forma de prestació econòmica directa, dotada de 600.000 euros destinada a associacions i fundacions del tercer sector ambiental afectades per la COVID-19, per tal d’assegurar la continuïtat de la seva activitat encaminada a la protecció i millora del medi ambient a Catalunya.

Els beneficiaris, per tant, seran aquelles entitats del tercer sector ambiental que hagin estat afectades per una reducció dràstica i involuntària de la seva activitat com a conseqüència de les restriccions imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19.

Per poder-se acollir a aquesta subvenció, que serà d’entre 3.000 i 25.000 euros per entitat, els beneficiaris hauran d’aportar el balanç d’ingressos i despeses corresponents a l’any 2019 i una declaració responsable motivada de l’afectació econòmica com a conseqüència de les restriccions imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19.

Activitat paralitzada en l’època més forta

El tercer sector ambiental viu un repunt d’activitat durant la primavera i l’estiu, que és quan organitzen la major part de les sortides i treballs de camp. Així, organitzen activitats d’educació ambiental dirigides a la ciutadania (escolars i famílies majoritàriament), i també fan el seguiment d’espècies o la seva protecció en l’època de cria.

A conseqüència de la pandèmia produïda per la COVID-19, i el confinament decretat pel Govern, totes les activitats programades, o les que es podrien arribar a programar, han quedat totalment anul·lades i amb molt poques possibilitats que es puguin ajornar.

Per la gran afectació que estan patint les associacions i fundacions del sector ambiental, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat un pla de xoc amb una sèrie de mesures, entre les quals hi ha aquesta convocatòria, que ajudin i facilitin a les entitats d’aquest sector la continuïtat de les seva activitat tan necessària per a la conservació i millora del medi ambient.

Aquest ajut, que estarà disponible properament, és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.


 

El Govern aprova noves mesures en matèria econòmica i social per pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus

 

El Decret llei aprovat avui preveu moratòries especials en els impostos sobre successions i begudes ensucrades, així com en el cànon de l’aigua i el cànon de residus.

Durant els mesos d’abril i maig, es redueix al 50% el tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada de residus industrials i dels residus de la construcció.

Es crea una prestació per a l’acolliment dels infants separats del nucli familiar per causa dels tractaments o les mesures d’aïllament que afecten els seus progenitors

També autoritza Infraestructures.cat a executar els contractes amb les companyies operadores de telecomunicacions per al desplegament de la fibra òptica en aquells municipis de Catalunya que actualment disposen de nivells baixos o inexistents de cobertura en xarxes de nova generació.

Més informació.


 

Línia de crèdit – Generalitat de Catalunya

Amb l'objectiu de mitigar els efectes econòmics del Covid-19 sobre el sector turístic, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de les empreses una línia de crèdit de 1.000 milions d’euros que es formalitzarà a través d’entitats financeres, amb l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya.

En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre la línia ICF – AVALIS LIQUIDITAT que té com a finalitat cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes.

D’altra banda. Us informem que l’Agència Catalana de Turisme ha habilitat també aquesta secció per compartir el màxim d'informació vinculada al COVID-19.


 

Ajornament de la liquidació de l’impost turístic – Abril – Generalitat de Catalunya

Hi haurà una moratòria fins al setembre en el pagament de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que les empreses haurien de liquidar al mes d’abril.


 

Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per al treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha establert un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar d’unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.

En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional, que ha obligat a a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats.

Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l’activitat professional.

Per rebre més informació sobre l’ajut a persones autònomes, poseu-vos en contacte amb 932285721 o al correu: [email protected] o entreu a aquest web.


 

 

- Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, on l’article 15 tracta de la línia d’ajuts per a les persones autònomes de 2.000 euros.

 - Tot sobre el paquet de mesures per a pimes i autònoms afectats per la crisi del Covid-19.