Mesures del Govern Espanyol

Novetats BOE 06/07/2020

 

Al BOE del 6 de juliol, número 185, s’ha publicat el Reial Decret-llei 25/2020 de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i a l’ocupació, que entrarà en vigor demà 7 de juliol. S’adjunta la disposició.

Els punts a destacar de la normativa són els següents:

- Línia d’avals per a inversions (article 1)

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i de Transformació Digital ha llençat una línia d’avals per valor de 40.000 milions d’euros, fins el 31 de desembre de 2020, amb la finalitat de finançar noves inversions d’empreses i autònoms, mitjançant les entitats financeres.

- Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques (article 2)

El Fons té l’objectiu d’aportar suport públic temporal per reforçar la solvència empresarial, mitjançant la concessió de préstecs participatius, deute subordinat, subscripció d’accions o altres instruments de capital, a empreses no financeres afectades per la crisi de la COVID-19.

La dotació inicial del Fons ascendeix a 10.000 milions d’euros.

- Moratòria hipotecària pel sector turístic (a partir de l’article 3)

Els treballadors autònoms i les persones jurídiques amb domicili social a Espanya tindran dret a la moratòria sobre el pagament del principal dels préstecs amb garantia hipotecària.

Les activitats que tenen dret a aquesta moratòria són les del CNAE 5510 (Hotels i Allotjaments similars), 5520 (Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada) i 7911 (Activitats d’Agències de viatges).


- Moratòria en el supòsit del lloguer dels immobles (article 7)

Els treballadors autònoms i les persones jurídiques que hagin sol·licitat una moratòria hipotecària sobre el seu immoble i aquest està afectat per un contracte de lloguer, els propietaris han d’aplicar una moratòria en el pagament del lloguer d’almenys el 70% de la quantia de la moratòria hipotecària, sempre i quan aquest aplaçament o la condonació total o parcial no s’hagués pactat abans entre ambdues parts.

- Plans de Sostenibilitat Turística en Destins (article 10)

A través de la Secretaria d’Estat de Turisme es crea aquest instrument de suport a la inversió en actuacions d’impuls, adequació i millora dels destins turístics amb la finalitat d’augmentar la seva sostenibilitat.

- Línia extraordinària de finançament (a partir de l’article 11)

S’estableixen les bases reguladores de la convocatòria corresponent a l’exercici 2020, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de suport financer a empreses privades i a treballadors autònoms, del sector turístic afectats per la crisi de la COVID-19, amb un pressupost mínim a finançar de 50.000 €.

- Programa de Renovació del parc circulant espanyol al 2020 (PLAN RENOVE 2020) (a partir de l’article 38)

Les ajudes es destinaran a l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per leasing financer o lloguer per rentin d’un vehicle nou, que s’haurà d’adquirir i estar matriculat a Espanya a partir del 15 de juny de 2020, inclòs.

- Bonificació del pagament dels aranzels notarials i del Registre de la Propietat (disposició addicional segona)

Els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i inscripció de la novació del préstec hipotecari que inclogui la moratòria hipotecària pels immobles del sector turístic tindran una bonificació d’un 50% segons uns termes i condicions establerts a la disposició addicional segona del present Reial Decret-llei.

- Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixes discontinus en els sectors del turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

Les empreses d’aquests grups que generin activitat productiva els mesos de juliol, agost, setembre i octubre del 2020, i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar un bonificació d’aquests mesos del 50% de les quotes empresarials de la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.

 


 

Piscines

- Informe sobre transmissió del SARS-CoV-2 a platges i piscines. Consell Superior d'Investigacions Cinetífiques.


 

Guies, directrius i recomanacions de l'IQTE i del Ministeri de Sanitat per al sector turístic

- Hotels

- Restaurants

- Càmpings

- Allotjaments rurals

- Albergs

- Turisme actiu i ecoturisme

- Guies de turisme

- Agències de viatges

- Museus

- Oficines de turisme

Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme


 

Ordre ministerial que permet el servei de menjar per emportar i a domicili a les activitats d’hostaleria i restauració.


Avui diumenge 3 de maig s’acaba de publicar l’Ordre SND 388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com la pràctica d’esport professional i federat.

El capítol II d’aquesta Ordre estableix que les activitats d’hostaleria i restauració a partir de demà 4 de maig, podran oferir menjar a domicili i per emportar, quedant prohibit el consum a l’interior dels establiments.

Es destaquen els següents aspectes a tenir en compte:

· Respecte els serveis d’entrega a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.

· Pel que fa els serveis de recollida a l’establiment o menjar per emportar, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o el línia i l’establiment fixarà un horari de recollida del mateix, evitant aglomeracions a l’establiment.

· L’establiment haurà de disposar d’un espai habilitat i senyalitzat per la recollida de les comandes on també es farà el pagament d’aquestes. En tot cas, s’haurà de garantir la deguda distància de seguretat, o quan aquesta no sigui possible, amb la instal·lació de mostradors o mampares.

· Els establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes amb vehicles (com per exemple, el Viena o MacAuto), el client podrà realitzar la comanda des del seu vehicle en el propi establiment i procedir a la seva posterior recollida.

· Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

Mesures de prevenció de riscos pel personal

· No podran incorporar-se al seus llocs de treball els següents treballadors:

o Estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.

o No tinguin símptomes, però es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

· El titular de l’activitat econòmica haurà de complir amb les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, ja sigui de caràcter general i de manera específica per prevenir el contagi de la COVID-19.

· En aquest sentit, s’assegurarà que tots els treballadors disposin d’equips de protecció individual (EPIs): mascaretes, llocs de treball amb gels hidroalcohòlics i/o sabons per a la neteja de les mans.

Mesures en matèria higiene pels clients i aforament:

· A l’entrada de l’establiment: gels hidroalcohòlics que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

· A la sortida de l’establiment: papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries.

· El client no podrà romandre més del temps suficient de recollida de la seva comanda.

· Als establiments on sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps s’haurà d’assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques al terra, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. De totes maneres, l’atenció al client no es podrà realitzar de forma simultània a varis clients per un mateix treballador.

· Quan no es pugui atendre’s de forma individual a més d’un client al mateix temps, l’accés a l’establiment serà de forma individual, excepte en el cas que es tracti d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o gran.

Cal tenir en compte que la disposició final segona d’aquesta ordre, contempla que aquestes mesures siguin completades a través de plans específics de seguretat i/o organitzatius acordats entre els propis treballadors a través dels seus representants i els empresaris o associacions i patronals de cada sector i adaptar-los a les condicions reals de l’avaluació de riscos de cada activitat.

En aquest sentit, recordar-vos que l’Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) juntament amb les patronals de 19 sectors n’està elaborant i en breu es tindran a disposició. Això no vol dir que no pugueu iniciar l’activitat de menjar per emportar i a domicili.

Així mateix, us posem a disposició el document de Recomanacions d’higiene per a la recollida de menjars en bars i restaurants i el servei a domicili elaborat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

Per acabar, també us oferim l’altra ordre publicada avui, Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre l’ús de mascaretes als diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Aquesta ordre pel possible interès de les activitats d’hostaleria i restauració i concretament pel servei a domicili, el seu article 2 punt 3 contempla que els vehicles que només disposin d’una fila de seients, com per exemple les furgonetes o vehicles pesants, poden viatjar un màxim de 2 persones que han d’utilitzar mascareta.

 

Pla de desescalada del govern espanyol

 

- Tot sobre el pla.

- Circular informativa sobre el pla.

- Circular laboral.

 


 

- Quins són els serveis essencials que han de continuar treballant a partir de les 00.00 hores d'avui dilluns 30 de març?

- Text complet publicat al BOE de les mesures econòmiques dictades pel govern espanyol (pdf).

- Quines mesures hi ha previstes per a l'exempció de quotes a la Segureat Social?

Coronavirus: Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Informe de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona.


Avui s’ha publicat el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Us indiquem els temes que tracten els següents articles del RD que poden afectar a les vostres empreses, amb la finalitat de facilitar-los la recerca del detall d’aquests:

- Article 5. Caràcter present del treball a distància

- Article 6. Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada

- Article 17. Prestació extraordinària per cessament d’activitat pels afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

- Article 22. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major

- Article 23. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció

- Article 24. Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19

- Article 25. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per no ocupació en aplicació dels procediments que es refereixen els articles 22 i 23

Segons l’article 28, les mesures recollides els articles 22, 23, 24 i 25 d’aquest RD seran vigents fins que es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19.

Article 29. Aprovació d’una Línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms

Article 30. Ampliació del límit de l’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms

Article 31. Línia extraordinària de cobertura asseguradora

Respecte els ERTOs i segons una consulta feta amb els nostres serveis jurídics, us exposem que els de força major, no contemplen la possibilitat d’incorporar el personal de forma gradual, sinó que se’ls ha d’incorporar de forma immediata quan el Ministeri de Sanitat decreti que ja no estem en situació d’estat d’alarma.

En aquest sentit, els serveis jurídics recomanen que mentre duri l’estat d’alarma i estigueu dintre d’un ERTO de força major, aneu preparant l’expedient per causa econòmica, que podreu presentar quan hagueu finalitzat el de causa per força major, i aquest si que us permetrà incorporar el planter de forma gradual, segons les vostres necessitats.

Així mateix, us indiquem l’enllaç a la pàgina web per poder sol·licitar la línia d’ajuts per a autònoms de 2.000 €, que va aprovar ahir el govern de la Generalitat de Catalunya i que es podrà sol·licitar a partir de l’1 d’abril de 2020.

També podeu consultar aquesta nota informativa de Tourism&Lawaquesta altra sobre les mesures del Govern espanyol i el qüestionari de restriccions actualitzat elaborat per Protecció Civil.

Us recomanem que per tramitar els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), us dirigiu als vostres advocats laboralistes i/o gestories que tenen coneixement d’aquest tipus de tramitacions.

 

Altres mesures

 

- Ampliació de la línia de finançament Thomas Cook per atendre el conjunt d'empreses establertes a Espanya incloses en determinats sectors econòmics.

S'amplia a totes les empreses i treballadors autònoms amb domicili social a Espanya que estiguin inclosos en els sectors econòmics definits en la disposició addicional primera d'aquest Reial decret llei i comptarà amb 200 milions d'euros addicionals als previstos inicialment en el citat article 4 de Reial decret llei 12/2019, d'11 d'octubre.

- Mesures de suport a la prolongació de el període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.

- Ajornament de deutes tributaris.

Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions - liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des de la data d'entrada en vigor del present Reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l'article 82.2.a) de la Llei anterior.

Aquest ajornament és aplicable també als deutes tributaris a què fan referència les lletres b), f) i g) de l'article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Es podrà ajornar el pagament de les retencions de l'IRPF i el pagament a compte de societats.

Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros en el any 2019.

Les condicions de l'ajornament seran les següents:

a) El termini serà de sis mesos.

b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.