Tot sobre els ERTOS

El dissabte 27 de juny, es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. El present Reial Decret-llei va entrar en vigor el mateix dissabte 27 de juny.

Com a punt important, s’estableix finalment la pròrroga dels ERTOs de força major fins al 30 de setembre de 2020, així com d’altres novetats que s’especifiquen a continuació segons la nota informativa de Tourism&Law, l’assessor legal de la CEHAT:

1.   Prorroga ERTO de força major

· Els ERTO de força major seran d’aplicació si han estat comunicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest RDL, i com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, havent-se d’anar desafectant als treballadors en la mesura necessària pel desenvolupament de la seva activitat.

· En el cas que les empreses renunciïn a l’ERTO TOTAL o hi hagi variació en el cas de desafectació de treballadors hauran de comunicar-ho a l’Autoritat Laboral en un termini de 15 dies des d’aquesta data, prèvia comunicació al SEPE de les variacions en les dades contingudes a la sol·licitud col·lectiva inicial d’accés a la protecció per desocupació, així com aquelles variacions que es refereixin a la finalització de l’aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a un part de les persones afectades, bé en el nombre d’aquestes o bé en el percentatge d’activitat parcial de la seva jornada individual.

· No es podran realitzar hores extraordinàries, noves externalitzacions de l’activitat ni noves contractacions directes o indirectes, durant l’aplicació de l’ERTO per força major, excepte que els treballadors no puguin desenvolupar aquelles funcions degut a la seva formació, capacitació o altres raons sempre que siguin objectives i justificades, havent d’informar-ho prèviament a la representació legal dels treballadors.

2.   Especificitats ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP)

· Els ERTO ETOP comunicats amb posterioritat a aquest RDL i fins el 30 de setembre, els serà d’aplicació les mesures anteriors, contingudes a l’article 23 del RDL 8/2020, de 17 de març, amb les següents especificitats:

Podrà iniciar-se la tramitació de l’ERTO ETOP quan es trobi vigent l’ERTO de força major.

La data d’efectes de l’ERTO ETOP començarà a la data de finalització de l’ERTO de força major, si el primer es va iniciar després de la finalització del segon.

No es podran realitzar hores extraordinàries, noves externalitzacions de l’activitat ni noves contractacions directes o indirectes, durant l’aplicació de l’ERTO per força major, excepte que els treballadors no puguin desenvolupar aquelles funcions degut a la seva formació, capacitació o altres raons sempre que siguin objectives i justificades, havent d’informar-ho prèviament a la representació legal dels treballadors.

3.   Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació ERTO ETOP i FORÇA MAJOR

· Les mesures de protecció per desocupació a treballadors afectats per ERTO es mantindran fins el 30 de setembre de 2020, excepte pels fixes discontinus, que es mantindran fins el 31 de desembre de 2020.

· Les mesures de protecció per desocupació seran prorrogades per part de l’entitat gestora de les prestacions per desocupació, sempre que la data d’inici de l’ERTO ETOP o de força major sigui anterior a l’entrada en vigor del present Reial Decret-llei.

· Aquelles empreses que renunciïn a l’ERTO o desafectin a treballadors, hauran de comunicar a l’entitat gestora de les prestacions per desocupació la baixa en la prestació de les persones desafectades.

· Pels ERTO ETOP comunicats a l’autoritat laboral amb posterioritat al present RDL, l’empresa haurà de formular sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació, en representació dels treballadors, amb el model de la pàgina web o seu electrònica del SEPE. Havent de figurar en el certificat d’empresa la causa i data d’efectes de la situació de desocupació.

· Amb la finalitat de regularitzar-se les prestacions per desocupació, si durant un mes natural s’alternen períodes d’activitat i d’inactivitat, així com en els supòsits de reducció de la jornada habitual, i si es combinessin ambdós (inactivitat i reducció de jornada), l’empresa comunicarà a mes vençut, a través de l’aplicació [email protected], la informació sobre els dies treballats al mes natural anterior.

Per a aquells treballadors en reducció de jornada, les hores treballades es convertiran en dies complets equivalents d’activitat, podent dividir-se el nombre total d’hores treballades al mes entre el nombre d’hores que constituïssin la jornada habitual de la persona treballadora amb caràcter previ a l’aplicació de la reducció de jornada.

4.   Mesures extraordinàries en matèria de cotització ERTO ETOP i FORÇA MAJOR

· Per ERTO FORÇA MAJOR regulats a l’Article 1 RDL 24/2020, comptaran amb les següents exoneracions de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta:

1.   Treballadors reinici activitat a partir de l’1 de juliol de 2020 i aquelles altres referides a l’article 4.2. a) del Reial Decret-llei 8/2020:

· 60% el juliol, agost i setembre per a empreses de menys de 50 treballadors a data 29 de febrer de 2020.

· 40% el juliol, agost i setembre per a empreses de 50 o més treballadors a data 29 de febrer de 2020.

2.   Treballadors sense reinici de l’activitat a partir de l’1 de juliol de 2020

· 35% el juliol, agost i setembre per a empreses de menys de 50 treballadors a data 29 de febrer de 2020.

· 25% el juliol, agost i setembre per a empreses de 50 o més treballadors a data 29 de febrer de 2020.

Per ERTO ETOP presentats amb anterioritat a aquest RDL, o que s’iniciï quan finalitzi l’ERTO per força major presentat, comptaran amb les següents exoneracions de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització de la Seguretat Social per conceptes de recaptació conjunta:

1.   Treballadors reinici activitat a partir de l’1 de juliol de 2020 i aquelles altres referides a l’article 4.2. a) del Reial Decret-llei 8/2020:

· 60% el juliol, agost i setembre per a empreses de menys de 50 treballadors a data 29 de febrer de 2020.

· 40% el juliol, agost i setembre per a empreses de 50 o més treballadors a data 29 de febrer de 2020.

2.   Treballadors sense reinici de l’activitat a partir de l’1 de juliol de 2020

· 35% el juliol, agost i setembre per a empreses de menys de 50 treballadors a data 29 de febrer de 2020.

· 25% el juliol, agost i setembre per a empreses de 50 o més treballadors a data 29 de febrer de 2020.

Respecte al procediment d’exempcions, les empreses hauran de realitzar el següent:

· Comunicar prèviament a TGSS la identificació de les persones treballadores i el període de la suspensió o reducció de jornada.

· Presentar declaració responsable, a través del Sistema Red, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació, sobre el manteniment de la vigència dels expedients de regulació d’ocupació, abans de sol·licitar el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació de quotes sobre el que tingui efectes aquestes declaracions.

· La renúncia haurà de ser expressa i comunicar-se a la TGSS per a la finalització de les exempcions.

A través de la Disposició addicional primera, s’estableix el següent:

· ERTO FORÇA MAJOR TOTAL, en funció RDL 18/2020: les empreses que es trobin en aquesta situació el 30 de juny de 2020, quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial i quotes per conceptes de recaptació conjunta, de la següent forma:

1.   Activitat suspesa a partir de l’1 de juliol

· Empreses de menys de 50 treballadors o assimilats a 29 de febrer de 2020:

o 70% al juliol

o 60% a l’agost

o 35% al setembre

· Empreses de 50 o més treballadors o assimilats a 29 de febrer de 2020:

o 50% al juliol

o 40% a l’agost

o 25% al setembre

2.   Empreses que a partir de l’1 de juliol no poden desenvolupar la seva activitat per noves mesures: prèvia autorització ERTO força major

· Empreses de menys de 50 treballadors o assimilats a 29 de febrer de 2020:

o 80% durant el tancament i fins el 30 de setembre de 2020

· Empreses de 50 o més treballadors o assimilats a 29 de febrer de 2020:

o 60% durant el tancament i fins el 30 de setembre de 2020.

· Aquestes exempcions anteriors són incompatibles amb les establertes anteriorment (Article 4 RDL 24/2020), resultant d’aplicació pel contrari, el referent als apartats 3, 4, 5 i 6 de l’article 4 d’aquest reial decret-llei.

· En el moment que les empreses reiniciïn la seva activitat, els serà d’aplicació les exempcions des d’aquest moment i fins el 30 de setembre, l’establert a l’article 4.1 del present reial decret-llet, indicat al principi del punt 4 del present informe.

5.   Límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal:

· No es permet l’ERTO de força major ni ERTO ETOP a les empreses i entitats que tingui el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals conforme a la normativa vigent.

· Les empreses i les persones jurídiques que s’acullin a ERTO i que utilitzin recursos públics per això, no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin aquests expedients de regulació temporal, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social i han renunciar a aquesta.

· No es tindran en compte l’exercici en el que la societat no distribueixi dividends, als efectes de l’exercici del dret de separació dels socis de l’apartat 1 de l’article 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital.

· La limitació del repartiment de dividends no serà d’aplicació per entitats que, a data 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors o assimilats.

6.   Salvaguarda de l’ocupació:

· El compromís de l’empresa de manteniment de l’ocupació serà aplicable per a empreses que apliquin un ERTO ETOP i es beneficiïn de les mesures extraordinàries en matèria de cotització aplicable en aquest RDL.

· Per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions a partir de l’entrada en vigor del present reial decret-llei, el termini de 6 mesos començarà a computar-se des de l’entrada en vigor del present RDL (27 de juny).

7.   Prohibició acomiadament i Interrupció còmput durada contractes temporals

Es prorrogaran fins el 30 de setembre de 2020.

· No es podran al·legar com a justificatius d’acomiadaments la causa de força major, això com causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

· La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius de relleu i interinitat, afectats per ERTO, suposarà la interrupció del còmput.

8.   Mesures de suport als treballadors autònoms

1.   Exempció a la cotització del treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària per cessament d’activitat

· A partir de l’1 de juliol de 2020, aquells autònoms que percebessin el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional de:

o 100% de les cotitzacions del mes de juliol

o 50% de les cotitzacions del mes d’agost

o 25% de les cotitzacions del mes setembre

· Aquestes exempcions es mantindran sobre aquells treballadors que percebin prestacions per incapacitat temporal o qualsevol subsidi sempre que es mantingui l’obligació de cotitzar.

· L’exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat.

2.   Prestació de cessament d’activitat per compte propi

· Els treballadors autònoms que percebessin la prestació fins el 30 de juny de 2020, la podran tornar a demanar, acreditant el següent:

o Reducció en la facturació durant el 3r. trimestre de 2020 d’almenys el 75% en relació al mateix període de l’any 2019.

o Així com no haver obtingut durant el 3r. trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €.

· Aquesta prestació es podrà percebre fins el 30 de setembre de 2020.

· El reconeixement de la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes de l’1 de juliol de 2020 si es sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efecte des del dia següent a la sol·licitud, havent-se de regularitzar a partir del 31 de gener de 2021.

· A partir del 21 d’octubre de 2020 i l’1 de febrer de 2021, les mútues recaptaran del Ministeri d’Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris pel seguiment i control de les prestacions reconegudes.

· Es procedirà a reclamar les prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms que superin els límits d’ingressos establerts en aquest precepte, o que no acreditin una reducció de la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75% en relació al mateix període del 2019.

3.   Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms de temporada

· Es consideren treballadors autònoms de temporada els que durant els últims dos anys hagin estat donats d’alta al RETA durant els mesos de març a octubre i almenys cinc mesos a l’any durant aquest període. Així com no superin els 120 dies al llarg dels anys 2018 i 2019.

· La quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de la cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada al RETA.

· La prestació es podrà començar a meritar amb efectes d’1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre i quan la sol·licitud es presenti dintre dels primers 15 dies naturals de juliol.


 

Webinar "Estic afectat per un ERTO: i ara què?". 27 de maig. Més informació i inscripcions.


 

Quines activitats poden presentar ERTOs per força major derivats pel  COVID-19?

 - Procediment administratiu per a la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació.

Instrucció

A la Instrucció 02/2020 de la Secretaria General del Departament de treball, Afers Socials i Famílies sobre els procediments administratius per a la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació es recullen mesures sobre el procediment administratiu de tramitació dels EROs pe agilitzar els procediments interns.

Així mateix, s’ha habilitat la presentació telemàtica per als procediments d'expedients d'extinció i suspensió i reducció de jornada per força major.

- Criteri de la Direcció General de Treball sobre expedients suspensius i de reducció de jornada pel COVID-19