Recomanacions i normes per als visitants

Per a una informació més completa, adreceu-vos als centres d'informació del Parc Natural, on a més de fulletons informatius hi trobareu plànols, guies i llibres que us facilitaran la visita al Parc.
El Parc disposa d'una extensa xarxa d'itineraris pedestres senyalitzats. Si els seguiu podreu visitar els indrets més significatius d'aquesta zona.
El territori del Parc Natural és de propietat privada en la seva major part. Procureu que la vostra visita no destorbi la gent que hi viu.

No es permet fer acampada ni bivac. En l'àmbit del Parc Natural hi ha nombrosos allotjaments on podreu pernoctar*.

Per motius de seguretat i conservació, està rigorosament prohibit encendre foc.
El servei de manteniment ha de fer un gran esforç per conservar nets els indrets més freqüentats. Utilitzeu sempre les papereres o emporteu-vos la brossa que genereu.
La captura i recol·lecció d'animals, roques, minerals i plantes no són permeses en l'àmbit del Parc Natural.
Hi ha zones d'accés restringit a només serveis i veïns, que estan perfectament senyalitzades. L'accés en vehicle motoritzat hi resta prohibit.
Els centres d'informació del Parc Natural donen autoritzacions especials perquè persones amb problemes d'accés a peu puguin apropar-se en vehicle a les zones d'accés restringit.

 

*Es podran permetre també acampades degudament autoritzades de caràcter temporal quan es tracti de pernoctacions d'una sola nit en cas de travesses de recorreguts llargs o quan tinguin lloc segons el que disposa la legislació sobre instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. En aquest cas, l'equip de gestió haurà d'emetre informe previ sobre la idoneïtat de l’emplaçament elegit. Si l’emplaçament ha de disposar d’instal·lacions permanents per a campaments, haurà de ser aprovat prèviament per la Junta de Protecció. No s’admetrà a l’interior del Parc cap altre tipus d’acampada diferent dels esmentats als punts anteriors. Article 56 del Pla Especial del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa .

Itineraris i rutes TOP